Logga 5tips

Enkätverktyg hjälper dig att på bästa sätt inhämta information

2014-04-25 · Denna artikel finns i gruppen IT och teknik

Många av oss har ibland behov av att använda enkäter i vårt yrkesliv, och för vissa är det till och med ett återkommande inslag i arbetet då man är ansvarig för olika typer av undersökningar av marknaden eller utvärderar det interna klimatet i organisationen i form av medarbetarundersökningar. Enkäten är ett mycket effektivt verktyg som enkelt kan samla in stora mängder värdefull information från många olika källor och genom sin enhetlighet gör det enkelt att jämföra olika svar med varandra, samt eventuellt att se en utveckling över tid. Att skapa en enkät från grunden kan vara ibland vara enkelt och kan skickas ut via nyhetsbrev. Det kan också vara ganska krångligt, och att använda sig av pappersenkäter kan i många fall vara onödigt omständligt och skapa mycket arbete vid hanteringen och sammanställningen. Därför blir det allt vanligare att man använder sig av webbenkäter som enkelt kan nås och skickas in via några klick, när det passar den som svarar bra och den har tid att genomföra enkäten på ett grundligt sätt med eftertanke. Genom att använda sig av enkätverktyg för att utforma dessa ställs heller inga krav på varken grafiskt eller teknisk kompetens för att genomföra detta projekt. Man kan enkelt använda vissa grundmallar och anpassa dessa efter behov, samtidigt som man får en teknisk lösning för distribution och analys.

Enkätverktyg förenklar samtliga moment
Med bra enkätverktyg går det att bevaka processen med enkäten på nätet, och följa hur många som har svarat, etc. Det går även att med tekniska inställningar göra viktiga ramar för enkäten, så som huruvida den ska vara anonym eller ej. Dessutom förenklas analysarbetet betydligt av bra verktyg, som gör det enkelt att hitta rätt resultat med hjälp av lättanvända filter. I stället kan man fokusera på att ställa rätt frågor på ett bra sätt för att få rättvisande resultat, och att planera åtgärder utifrån de resultat som kommer fram i undersökningen. Man kan helt enkelt lägga sin kraft på rätt saker med bra enkätverktyg.copyscape

Alla texter på denna hemsida är skyddade och får inte kopieras. Vi söker regelbundet och automatiskt efter kopierat material och vidtar åtgärder om vi hittar kopierade texter.